بخش های جشنواره


هناء بانو (فعالان عرصه تولید ملی)


ماه بانو (ایثار ، فداکاری ، مسئولیت اجتماعی)


مهربانو (مادران موفق ، همسران موفق)


فخربانو (افتخار آفرینان عرصه علم و دانش ، ورزش ، هنر و ...)بخش وِیژه


دولت زنان (بانوان کارمند موفق و کار آمد)
هیئت داوری