خواهران شوماخر


 

فیلم کوتاه خواهران شوماخر از آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو به کارگردانی رضا خادم الحسینی درباره خواهران اسدی است که توانسته اند در ورزش اتومبیلرانی موفقیت کسب کنند.
هیئت داوری