مادر نمونه البرزی
photo

ارتقا و بازآفريني ارزش‌هاي قداست‌ آميز مادر از منظر خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي، تببين و تاثير نقش مادران در ساختن جامعه‌اي ايده آل، پُر رنگ كردن مسئوليت‌هاي جامعه به ويژه فرزندان در قبال حقوق مادران، آموزش مسئوليت‌هاي خطير مادري به زنان جوان در قبال فرزندان و رفتار متقابل آنان نسبت به مادران در زمره اين اهداف هفت گانه است.هیئت داوری