• اثر اول حرفه ای هر بخش : 4 میلیون تومان
  • اثر اول آماتور هر بخش : 2 میلیون تومان

اهدای تندیس و دیپلم افتخار در بخش های کارگردانی ، فیلمبرداری ، فیلم نامه و تدوینهیئت داوری